Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Horní Žďár - CZ052.3610.5214.044695 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Hajnice

Číslo obce PRVKUK 44695
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.044695
Kód obce 579211
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2569
Trutnov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.044695.01 Horní Žďár 04469 44695

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Horní Žďár (450 - 540 m n.m.) je místní částí obce Hajnice. Jedná se o zemědělské sídlo se značně rozptýlenou venkovskou zástavbou. Počet přechodných návštěvníků dosahuje přibližně polovinu počtu trvale bydlících obyvatel. V místní části obce Horní Žďár protéká Žďárský potok, který spadá do lososových vod.
Nad Horním Žďárem jsou PHO I. a II. vnitřního a vnějšího stupně veřejného zdroje pitné vody pro Hajnici.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Formuláře VUME, VUPE 2017
Informace obce Hajnice

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Žďár Trvale bydlící - - - 108 110 115 120
Přechodně bydlící - - - 50 50 50 50
Celkem - - - 158 160 165 170

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hajnice 960 958 986 996 1003 1005 1013 992 999 1033 1045 1058 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Žďár - - - 88 90 95 100

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 16 15 15 14
Maximální potřeba vody m3/den - - - 17 16 16 16
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 10,05 10,03 10,02 10,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 5,74 6,11 6,48 6,85
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 5,74 6,11 6,48 6,85
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 4,30 3,92 3,53 3,15

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Horní Žďár má veřejný vodovod, ze kterého je zásoben přibližně polovina trvale i přechodně bydlícího obyvatelstva v lokalitě Horní Žďár a Dolní Žďár. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Hajnice.
 
Zdrojem pitné vody pro Horní Žďár je studna Žďár v lokalitě Dolní Žďár. Zdroj byl v roce 1985 rekonstruován a má vydatnost cca 2,0 l/s. Kvalita vody je v době tání a při prudkých deštích ohrožována splachy z okolních pozemků. U zdroje Žďár je čerpací stanice ”U Trkače” tvořená skružovou studnou s ponorným čerpadlem Nautila, ze které je voda čerpána PP výtlakem DN 60 do VDJ ”Fišerák - horní”. Z tohoto vodojemu přepadá voda do VDJ ”Fišerák - dolní”.
Voda je hygienicky zabezpečována dávkováním chlornanu sodného do akumulační jímky čerpací stanice „U Trkače“.
 
Zásobované území je rozděleno do 2 tlakových pásem:
horní tlak. pásmo – napájeno ze zemního dvoukomorového vodojemu Fišerák-horní o objemu 2x9 m3 (-/- m n.m.) vybudovaného v roce 1985
dolní tlak. pásmo – napájeno gravitačně zásobním řadem z jednokomorového zemního vodojemu Fišerák - dolní o objemu 1x80 m3 (-/- m n.m.)
 
Zbylá část trvale i přechodně bydlícího obyvatelstva je zásobena pitnou vodou ze soukromých studní. Dle poskytnutých informací je vydatnost studní dostatečná. Informace o kvalitě vody ve studních nejsou k dispozici.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Výhledově (rok 2020 - 2021) bude prodloužen vodovod z Výšinky až do Horního Žďáru podél silnice (cca 3,236 km) do nového vodojemu (2x15 m3) a v celé obci bude nový vodovodní řád. Místní zdroj Žďár s čerpací stanicí budou odstaveny z trvalého provozu a případně použity jako záložní zdroj pro tuto místní část.
Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech obce a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Místní část Horní Žďár nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) bude řešeno jejím dovozem:
V případě místní havárie bude pitná voda dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu s dostatečně kapacitními zdroji, tj. z obce Hajnice.
V případě havárie postihující rozsáhlejší území bude náhradním zdrojem pitné vody vrtaná studna HA-1 na katastru obce Hajnice.
V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.
 
Zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace – odběrem z individuelních zdrojů, odběrem z vodotečí, příp. dodávkou užitkové vody vodovodním rozvodem.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Žďár - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Žďár - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Horní Žďár nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace.
 
Odpadní vody z obce jsou zachycovány:
v bezodtokých jímkách, v septicích s přepadem do povrchových vod, nebo do trativodů, v domovních mikročistírnách s odtokem do povrchových vod.
 
Dešťové vody jsou z Horního Žďáru odváděny systémem příkopů, struh a propustků do Žďárského potoka.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

S ohledem na velikost a rozptýlenost zástavby místní části Horní Žďár není investičně a provozně výhodné budovat centrální čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Výhledově bude problematika likvidace odpadních vod řešena kombinací výstavby domovních mikročistíren (eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní) a výstavby nových nebo rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Horní Žďár 9 434,8 0,0 9 434,8

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Horní Žďár - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva