Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Výšinka - CZ052.3610.5214.044709 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Hajnice

Číslo obce PRVKUK 44709
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.044709
Kód obce 579211
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2569
Trutnov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.044709.01 Výšinka 04470 44709

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Výšinka (526 - 539 m n.m.) je místní částí obce Hajnice. Místní část Výšinka je osídlena především podél silnice. Počet přechodných návštěvníků dosahuje přibližně cca 25% počtu trvale bydlících obyvatel. Hajnický potok pramenní mezi Výšinkou a Hajnicí. Je lososovou vodou.
Výšinka leží v CHOPAV Východočeské křídě a PHO II. vnitřního a vnějšího stupně veřejného zdroje pitné vody pro Hajnici.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Formuláře VUME, VUPE 2017
Informace obce Hajnice

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Výšinka Trvale bydlící - - - 58 58 58 58
Přechodně bydlící - - - 15 15 15 15
Celkem - - - 73 73 73 73

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hajnice 960 958 986 996 1003 1005 1013 992 999 1033 1045 1058 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Výšinka - - - 58 58 58 58

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 12 11 10 9
Maximální potřeba vody m3/den - - - 38 31 23 16
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 9,60 8,87 8,15 7,42
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 6,05 6,05 6,05 6,05
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 6,05 6,05 6,05 6,05
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 3,55 2,82 2,10 1,37

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Výšinka má veřejný vodovod, ze kterého je zásobena většina trvale i přechodně bydlícího obyvatelstva. Byl zrealizován v roce 2004. Novým vodovodním řadem byla prodloužena stávající vodovodní síť v Hajnici až do osady Výšinka, kde byl vybudován nový rozvod (cca 2,4 km), který byl propojen s částí původního stávajícího zemědělského vodovodu. Na napojení na vodovod v Hajnici bylo osazeno posilovací čerpadlo s plynulou úpravou výkonu (Q=6,2 l/s, Hč=54 m). Automatická čerpací stanice DISA HV 4.030 sestavená z 2 čerpadel. Udržovaný tlak 6Pa.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Systém zásobování místní části Výšinka pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti.
 
Výhledově (předpoklad v letech 2020-2021) bude prodloužen vodovod z Výšinky až do Horního Žďáru (cca 3,236 km do nového vodojemu (2x15 m3) a v celé obci bude nový vodovodní řád. Místní zdroj Žďár s čerpací stanicí budou odstaveny z trvalého provozu a případně použity jako záložní zdroj pro tuto místní část.
 
Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech obce a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) pro místní část Výšinka bude řešeno jejím dovozem.
V případě místní havárie bude pitná voda dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu s dostatečně kapacitními zdroji, tj. z obce Hajnice nebo z původního zdroje Žďár, který bude po vybudování nového vodovodu sloužit jako záložní zdroj.
V případě havárie postihující rozsáhlejší území bude náhradním zdrojem pitné vody vrtaná studna HA-1 na katastru obce Hajnice.
V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.
 
Zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace – odběrem z individuelních zdrojů, odběrem z vodotečí, příp. dodávkou užitkové vody vodovodním rozvodem.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Výšinka - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Výšinka - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Výšinka nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody z obce jsou zachycovány:
v bezodtokých jímkách, v septicích s přepadem do povrchových vod nebo do trativodů, v domovních mikročistírnách s odtokem do povrchových vod.
 
Dešťové vody jsou z Výšinky odváděny systémem příkopů, struh a propustků do Hajnického potoka.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

S ohledem na velikost a rozptýlenost zástavby místní části Výšinka není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Výhledově bude problematika likvidace odpadních vod řešena kombinací výstavby domovních mikročistíren (eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní) a výstavby nových nebo rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Výšinka 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Výšinka - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva