Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Havlovice - CZ052.3610.5214.037991 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Havlovice

Číslo obce PRVKUK 37991
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.037991
Kód obce 579220
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2593
Úpice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.037991.01 Havlovice 03799 37991

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Havlovice (325 - 350 m n.m.) je zemědělská obec s venkovskou zástavbou roztroušenou podél řeky Úpy. Počet přechodných návštěvníků dosahuje přibližně pětiny počtu trvale bydlících obyvatel.
Nad obcí jsou PHO veřejného zdroje pitné vody pro Havlovice, a to PHO I. a II. vnitřního a vnějšího stupně.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace od starosty obce
Provozní řád vodovodu obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Havlovice Trvale bydlící - - - 989 990 1 000 1 000
Přechodně bydlící - - - 192 192 192 192
Celkem - - - 1 181 1 182 1 192 1 192

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Havlovice 918 949 963 963 970 984 984 989 988 991 991 981 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Havlovice - - - 720 720 720 720

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 193 193 193 193
Maximální potřeba vody m3/den - - - 290 290 290 290
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 193,43 193,43 193,43 193,43
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 147,49 147,49 147,49 147,49
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 127,09 127,09 127,09 127,09
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 20,39 20,39 20,39 20,39
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 45,94 45,94 45,94 45,94

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Havlovice má veřejný vodovod, ze kterého je zásobeno téměř veškeré trvale a přibližně třetina přechodně bydlícího obyvatelstva.
Zdrojem pitné vody pro obec je prameniště Muchov. Jedná se o pramenní jímku s jímacími zářezy vybudovanou v roce 1962. Průměrná vydatnost zdroje je 8 l/s, max 12 l/s. U prameniště je čerpací stanice Muchov, ze které je voda čerpána přívodním litinovým výtlačným řadem DN 100 do vodojemu Králův Kopec.
Vodojem Králův Kopec je jednokomorový zemní vodojem z roku 1962 o objemu 150 m3 (381,5/378,0 m n.m.). Voda je v něm hygienicky zabezpečována dávkováním chlornanu sodného.
Z vodojemu Králův Kopec je voda vedena několika samostatnými zásobními řady ke spotřebitelům v obci. Hlavní řad vodovodu je veden až do Popluží, kde je instalovaná AT-stanice Popluží, která zajišťuje zásobování vodou výše položených oblastí obce.
 
V Podhradí jsou dva vodovody, které jsou v majetku napojených obyvatel. Zdroje obou vodovodů jsou stejné - jímací zářezy s akumulačními studnami, ze kterých je voda čerpána do vodojemů Podhradí 1 o objemu 5 m3 (-/- m n.m.) a Podhradí 2 o objemu 25 m3 (-/- m n.m.). Vzhledem k malé vydatnosti zdroje Podhradí 1 je tento dotován vodou čerpanou z čerpací stanice Popluží. Z vodojemů Podhradí 1 a 2 je pitná voda rozváděna ke spotřebitelům v Podhradí.
 
Část trvale i přechodně bydlícího obyvatelstva (cca 7 objektů) je zásobena pitnou vodou z úpického vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Systém zásobování obce pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti.
Z podkladů OÚ Havlovice vyplývá, že obec uvažuje o připojení dalších obyvatel na stávající vodovod.
V osadách Podhradí a Popluží se nebude systém zásobování pitnou vodou měnit ani v budoucnosti.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec Havlovice nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) bude řešeno jejím dovozem.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Havlovice - - - 0 0 800 1 000

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Havlovice - - - 0 0 800 1 000

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 100,17 100,53 100,88 101,23
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 62,68 62,90 63,12 63,34
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Havlovice nemá v současnosti vybudovaný celoplošný systém veřejné kanalizace. V obci je vybudovaná dešťová kanalizace, do které jsou napojeny i přepady ze septiků z některých nemovitostí.
Odpadní vody z převážné většiny obce jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, které jsou vyváženy na ČOV Úpice, v septicích s přepadem do dešťové kanalizace, do trativodů, zbytek obyvatel vypouští odpadní vody bez předčištění do kanalizace nebo přímo do povrchových vod.
Pro školu a školku byla v 80.letech vybudovaná biokontaktorová čistírna odpadních vod DČB 6,3. Napojení dalších
objektů na ní není vzhledem k její kapacitě a k jejímu umístění (ostatní objekty jsou přes řeku) možné.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci Havlovice je výhledově uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě oddílné splaškové kanalizace v celkové délce 5,6 km z plastových kanalizačních trub profilu DN. Součástí kanalizační sítě jsou i dvě čerpací stanice a výtlačné řady DN 80 v celkové délce 0,3 Km.
Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod. Navrhovaná ČOV musí být vybavena technologií k odstranění fosforu.
Protože se vyčištěná vody bude vypouštět do vodohospodářsky významného toku Úpa, navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací.
Likvidace odpadních vod z okrajových a odloučených částí zástavby bude řešena individuelním způsobem.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Havlovice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Havlovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva