Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Horní Maršov - CZ052.3610.5214.043486 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Horní Maršov

Číslo obce PRVKUK 43486
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.043486
Kód obce 579262
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2551
Svoboda nad Úpou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.043486.01 Horní Maršov 04348 43486

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Horní Maršov (550 - 650 m n.m.) je obec se zástavbou poměrně soustředěnou v centru a s rozptýlenou v okrajových částech. Počet přechodných návštěvníků téměř dosahuje počtu trvale bydlících obyvatel.

Obec leží v KRNAPu a v CHOPAV Krkonoše.Území se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů (dále jen „OP PLZ“). Konkrétně se jedná o OP PLZ lázeňského místa Janské Lázně II. stupně. Obcí protéká vodohospodářsky významný tok Úpa. Část Horního Maršova leží v PHO II.

 

Podklady:

Sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“

Formuláře VUME, VUPE 2017

Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti

Informace obce Horní Maršov

Územní plán obce Horní Maršov

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Maršov Trvale bydlící - - - 813 806 820 825
Přechodně bydlící - - - 60 60 60 60
Celkem - - - 873 866 880 885

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Horní Maršov 1110 1068 1033 1036 1024 1003 996 990 980 973 979 962 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Maršov - - - 813 806 820 825

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 136 137 138 138
Maximální potřeba vody m3/den - - - 205 206 207 208
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 136,45 137,12 137,79 138,47
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 99,97 100,46 100,95 101,44
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 77,34 77,72 78,10 78,48
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 22,62 22,74 22,85 22,96
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 36,48 36,66 36,84 37,02

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Horní Maršov má veřejný vodovod, ze kterého je zásobeno veškeré trvale bydlící obyvatelstvo a čtvrtina přechodných návštěvníků. Vlastníkem a provozovatelem je společnost  Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
 
Na katastru obce Horní Maršov jsou zdroje pitné vody pro městský vodovod Trutnov – odběr povrchové vody z řeky Úpy a prameniště Rýchory. Povrchová voda je upravována v úpravně vody Temný Důl. Ze zdrojů je voda vedena přes obec dvěma přivaděči DN 400 a DN 225 do soustavy vodojemů městského vodovodu Trutnov. Postupně je vodovodní rozvod rozšiřován i do dalších částí zástavby.
Obecní vodovod je zásobován vodou z následujících zdrojů:
 zdroj Nad nemocnicí - prameniště z roku 1910 se soustavou pramenních jímek o maximální vydatnosti 5 l/s a průměrné 3 l/s. Vydatnost prameniště kolísá v závislosti na množství srážek. Voda ze zdroje je gravitačně svedena přiváděcím řadem DN 60, 80 do vodojemu Nad nemocnicí.
 
 zdroj Rýchory - prameniště z roku 1910 se soustavou sběrných a přerušovacích jímek s jímacími zářezy o maximální vydatnosti 60 l/s. Vydatnost prameniště kolísá v závislosti na množství srážek. Voda ze zdroje je gravitačně svedena litinovým přiváděcím řadem DN 100 do přerušovací komory Vodní Zámek. Z přerušovací komory Vodní Zámek je voda vedena přivaděčem DN 200 do vodojemů pro Trutnov. Ze sběrné jímky nad Vodním Zámkem je veden litinový zásobní řad DN 80 pro zásobování části Horního Maršova pitnou vodou.
 
zdroj Temný Důl - z hydroforové stanice úpravny vody Temný Důl je zásobována malá část obce v lokalitě Temný Důl. Zásobní vodovodní řad z úpravny je propojen s vodovodní sítí v obci a je tak umožněno dotování vodovodu v obci vodou z úpravny vody Temný Důl. Tato možnost zásobení je využívána v případě nedostatku vody ve zdroji Nad nemocnicí nebo při haváriích vodovodu v obci. Na úpravně vody Temný Důl byla v roce 2016 dokončena její intenzifikace. Intenzifikací úpravny vody došlo k navýšení množství vyčištěné pitné vody na požadovaný výkon Qmax = 130 l/s  a zároveň došlo k optimalizaci hodnot parametrů jakosti pitné vody v souladu s platnými předpisy.
  
 Prameniště Lágry – prameniště se sběrnými jímkami s jímacími zářezy o maximální vydatnosti 0,7 l/s. Vydatnost prameniště kolísá v závislosti na množství srážek. Voda nevyhovuje požadavkům platných předpisů z hlediska mírně nadlimitního množství železa a radioaktivity. Voda ze zdroje je gravitačně svedena přiváděcím řadem do dvou navzájem propojených vodojemů Lágry. Jedná se o záložní zdroj v současnosti nevyužívaný. Provozovatel o jeho znovuuvedení do provozu vzhledem k malé vydatnosti a špatné kvalitě zatím neuvažuje.
 
Vodojem Nad nemocnicí - zemní dvoukomorový vodojem o objemu 2x50 m3 (665,0/662,0 m n.m.) vybudovaný v roce 1910. Voda je v něm hygienicky zabezpečována chlorováním. Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena litinovým zásobním řadem DN 150 přes přerušovací komoru Nemocnice (-/632,0 m n. m., objem 1,5 m3) do vodovodní sítě a ke spotřebitelům v Horním Maršově.
 
Vodojem Lágry – dva navzájem propojené zemní vodojemy každý o objemu 10 m3 (-/- m n.m.) ze začátku 20. století. Z vodojemu je zásobní řad propojen s vodovodní sítí v Horním Maršově.
  
Obecní vodovod je propojen s přiváděcím řadem z úpravny vody Temný Důl. Vodovod je rozdělen na 4  tlaková pásma ovládaná:
přerušovací komorou Nemocnice
sběrnou jímkou č. 9 praměniště Rýchory
hydroforovou stanicí na úpravně vody Temný Důl

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V budoucnu budou dle potřeby na vodovod napojovány další lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.V případě hrozby trvalého snížení vydatnosti zdrojů - posouzení možnosti zprovoznění praměniště Lágry.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec Horní Maršov nemá vlastní použitelné náhradní zdroje pitné vody, ale může být zásobována existujícím propojem z vodovodu Trutnov – z ÚV Temný Důl. Pokud tato varianta nebude možná, bude nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) řešeno jejím dovozem z nejbližšího veřejného vodovodu s dostatečně kapacitními zdroji, tj. z města Svoboda nad Úpou. Dále mohou být pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.
 
Případné zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace. Voda by byla dodávána jako užitková pouze tehdy, jednalo by se o vodu z dostupných zdrojů, která by např. momentálně nevyhovovala svou jakostí požadovaným limitům.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Maršov - - - 813 806 820 825

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Maršov - - - 813 806 820 825

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 67,51 67,84 68,17 68,51
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 18,07 18,15 18,24 18,33
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Horní Maršov má systém veřejné jednotná kanalizace.Původní ČOV Serafín, ČOV Očistné centrum a ČOV Za vodou byly nahrazeny čerpacími stanicemi, jejichž prostřednictvím jsou odpadní vody odváděny na centrální ČOV v Bohuslavicích. Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je společnost Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.Problémem části kanalizace v Horním Maršově je odvádění srážkových vod z území kolem ulice Josefa  II, Malé uličky a z ulice Josefa Tippeta, které z důvodů nízkých spádových poměrů zdejší jednotou kanalizaci zahlcují.
 
Dešťové vody jsou částečně z obce odváděny jednotnou kanalizací a přes dešťové oddělovače do řeky Úpy. Přibližně třetina obce je odvodňována dešťovou kanalizací do řeky. Zbytek obce je odvodňován systémem příkopů, struh a propustků do místních vodotečí.
 
Odpadní vody ze zbylé části obce jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, které jsou vyváženy na ČOV Trutnov, v septicích s přepadem do trativodů.
 

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci Horní Maršov je  do budoucna uvažováno s prodloužením kanalizační sítě s čerpací stanicí v lokalitě u nemocnice - v ul. Promenáda s napojením na stávající stokovou sít v Horním Maršově a následně budou odpadní vody odvedeny na stávající ČOV Bohuslavice.
 
Do budoucna budou na kanalizaci dle potřeby napojovány další lokality prodloužením stávajících stok a prováděna běžná údržba.
 
Likvidace odpadních vod z okrajových a odloučených částí zástavby bude řešena individuelním způsobem s využitím domovních mikročistíren a žump. Žumpy budou používány pouze v případech, kdy není k dispozici vhodný recipient a kdy hydrogeologický posudek neumožní vypouštění vyčištěných odpadních vod z domovních mikročistíren do podmoku. U rekreačních objektů budou odpadní vody čištěny pomocí tříkomorových septiků doplněných o zemní filtry, domovní ČOV či bezodtokých jímek s vývozem na ČOV Bohuslavice.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Horní Maršov 0,0 1 233,0 1 233,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Horní Maršov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva