Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Horní Olešnice - CZ052.3610.5214.043630 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Horní Olešnice

Číslo obce PRVKUK 43630
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.043630
Kód obce 579271
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2569
Trutnov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.043630.01 Horní Olešnice 04363 43630

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Horní Olešnice (350 - 370 m n.m.) je zemědělská obec se zástavbou roztroušenou podél státní silnice ležící na katastrech Horní a Prostřední Olešnice. Počet přechodných návštěvníků dosahuje přibližně třetiny počtu trvale bydlících obyvatel.
Obcí protéká vodohospodářsky významný tok Kalenský potok.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Techn.-ek. studie kanalizace RECPROJEKT s.r.o.
Informace od starosty - průzkumné vrty
Situace vodovod

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Olešnice Trvale bydlící - - - 210 220 220 220
Přechodně bydlící - - - 68 70 70 70
Celkem - - - 278 290 290 290

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Horní Olešnice 288 294 292 291 289 292 302 304 314 313 320 311 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Olešnice - - - 20 20 290 290

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 2 11 20 29
Maximální potřeba vody m3/den - - - 2 13 24 35
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 2,00 11,00 20,00 29,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 2,00 11,00 20,00 29,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 2,00 11,00 20,00 29,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Horní Olešnice je veřejný rozvod vody, ze kterého je zásobena velmi malá část trvale bydlícího obyvatelstva. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Horní Olešnice.
Zdrojem vody pro vodovod je studna U Hasičárny o vydatnosti 0,5 l/s. Voda je hygienicky zabezpečována dávkováním chlornanu sodného přímo do studny.
Ze studny vede sací potrubí do AT-stanice v hasičské zbrojnici. Z čerpací stanice je pitná voda vedena potrubím DN 1“do vodovodních rozvodů a ke spotřebitelům.
 
Zbylá část trvale i přechodně bydlícího obyvatelstva je zásobena pitnou vodou z obecních a soukromých studní. Informace o kvalitě vody nejsou k dispozici.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Navrhuje se dostavba vodovodu v Horní Olešnici.
Jako nový zdroj vody se využije již provedený vrt HHo1, odhadovaná vydatnost vrtu HHo1 byla stanovena na základě provedené čerpací zkoušky na 1,3 l/s. Maximální odhadovaná vydatnost objektu určená na základě výpočtů je cca 4,0 l/s.
- na základě laboratorních analýz provedených na vzorcích podzemní vody z vrtu HHo1nebyly detekovány žádné ukazatele překračující limitní hodnoty dle vyhlášky 252/2004 Sb.
- z fyzikálních vlastností vody jsou uspokojivé všechny ukazatele.
- z mikrobiologického hlediska nejsou žádné nadlimitní žádné ukazatele.
- objemová aktivita radonu 222Rn a celková objemová aktivita alfa i beta je pod limitem přílohy č. 27 vyhlášky 422/2016 Sb.
- z hlediska kapacity lze tedy ve vztahu k stanovenému limitu průzkumný vrt HHo1 doporučit jako zdroj vody pro účely hromadného zásobování pitnou vodou.
Nové vodovodní rozvody - navrhuje se výstavba nových vodovodních řadů v celkové délce cca 6.511 m profilu. Hlavní zásobní řady tvoří plastové potrubí PE 110 a 90, které se v koncových částech zmenšuje až na profil PE63. Z této páteřní větve jsou navrženy další boční řady profilu PE90 a PE 63.  Materiál a profily řadů jsou navrženy v závislosti na požadavku na průtočném množství, které je dané především množstvím požární vody, která zásadně převyšuje okamžité hodnoty průtoku odebírané obyvatelstvem. Pro odběr požární vody budou použity nadzemní hydranty, které budou rozmístěny v souladu s požárními normami ve vzdálenostech do 200m od obytných objektů.
Nový vodojem - navrhuje se nový vodojem o obsahu 80m3 umístěný téměř na vrcholu terénní vyvýšeniny na parcele 937/5 na kótě 402/399 m n. m. (max a min. hladina), hydrostatické tlaky ve spotřebišti budou v rozmezí 0,25 - 0,49 MPa. Tato varianta umístění VDJ obsahuje 625m dlouhý výtlak a cca 550 m dlouhou elektropřípojku. Vzhledem k existenci staré, málo využívané místní komunikace bude nutno tuto cestu obnovit v délce cca 420m směrem od hlavní silnice až k vodojemu. Součástí bude i přepad v délce cca 370m.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec Horní Olešnice nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) bude řešeno jejím dovozem.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Olešnice - - - 55 60 290 290

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Olešnice - - - 55 60 290 290

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 21,94 22,31 22,68 23,04
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 13,73 13,96 14,19 14,42
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Horní Olešnice nemá v současnosti vybudovaný celoplošný systém veřejné kanalizace. V obci je vybudován krátký úsek splaškové kanalizace pro tři bytové domy, který je zakončen čistírnou odpadních vod s vývodem do Ždírnického potoka. Pro vypouštění OV bylo vydáno MěÚ Trutnov pod č.j. MUTN64032/2019 dne 22.7.2019 rozhodnutí o vypouštění odpadních vod do vod povrchových, resp. do Ždírnického potoka. Povolení je vydáno na množství OV 8,3 m3/den, resp. 252,2 m3/měsíc a 3.030 m3/rok. Velikost zdroje znečištění je 56 EO. Povolení má platnost do 22.7.2024. Provozovatelem i vlastníkem kanalizace je obec.
Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v septicích s přepadem do povrchových vod (trvale bydlící obyvatelé – cca 26 %, přechodní návštěvníci – cca 50 %), do trativodů (trvale bydlící obyvatelé – cca 48 %, přechodní návštěvníci – cca 50 %) nebo v domovních mikročistírnách s odtokem do povrchových vod (trvale bydlící obyvatelé – cca 2 %, přechodní návštěvníci – cca 0 %). Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do Kalenského potoka.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V říjnu 2017 byla vyhotovena technicko-ekonomická studie pro nakládání se splaškovými odpadními vodami v Horní Olešnici. Pro Horní Olešnici (k.ú. Horní Olešnice, k.ú. Prostřední Olešnice) se porovnával centrální systém zastoupený tlakovou oddílnou splaškovou kanalizací s vlastní ČOV nebo napojením do kanalizačního systému Dolní Olešnice a decentralizovaný systém čištění odpadních vod ve formě soustavy DČOV. Umístění obecní ČOV bylo pro potřeby této studie zvoleno na p.p.č.134 a 135 v k.ú. Dolní Olešnice. Protože územní plán obce Horní Olešnice nepočítá s vlastní ČOV, bylo by možno samozřejmě po změně ÚP obce uvažovat i s jiným umístěním ČOV, např. na p.p.č. 5/1 v k.ú.Horní Olešnice. Ve variantě napojení na kanalizaci Dolní Olešnice se pro účely této studie počítalo s napojením na stávající stoku F1 v blízkosti č.p.3.
Na základě rozhodnutí obce se navrhuje centralizované řešení (gravitační a částečně tlakové oddílné splaškové) kanalizace s napojením na kanalizační systém Dolní Olešnice a čištěním odpadních vod na ČOV Hostinné.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Horní Olešnice 21 554,4 24 101,0 45 655,4

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Horní Olešnice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva