Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Ždírnice - CZ052.3610.5214.411256 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Horní Olešnice

Číslo obce PRVKUK 411256
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.411256
Kód obce 579271
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2569
Trutnov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.411256.01 Ždírnice 41125 411256

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Ždírnice (380 - 400 m n.m.) jsou místní částí obce Horní Olešnice. Sídlo má velice roztroušenou venkovskou zástavbu. Počet přechodných návštěvníků přesahuje počet trvale bydlících obyvatel.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Techn.-ek. studie kanalizace RECPROJEKT s.r.o.
Informace od starosty - průzkumné vrty
Situace vodovod

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ždírnice Trvale bydlící - - - 100 100 100 100
Přechodně bydlící - - - 100 100 100 100
Celkem - - - 200 200 200 200

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Horní Olešnice 288 294 292 291 289 292 302 304 314 313 320 311 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ždírnice - - - 40 40 100 100

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 4 14 25 35
Maximální potřeba vody m3/den - - - 5 23 42 60
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 4,00 14,33 24,67 35,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 4,00 14,33 24,67 35,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Původně byla značná část Zadní Ždírnice zásobena pitnou vodou z kopané studny na p.p.č. 61 v k.ú. Zadní Ždírnice. Hladina ve studni byla mírně napjatá a přebytečná voda přepadala do strouhy ústící do nedalekého Ždírnického potoka. Voda byla ze studny gravitačně odváděna do akumulačních jímek. Připojené nemovitosti potom odbírali pitnou vodu z akumulačních jímek, resp. přímo ze studny automatickou tlakovou stanicí (domácí vodárnou). V posledních deseti letech docházelo k postupnému poklesu vydatnosti kopané studny. Nedostatek pitné vody část vlastníků připojených nemovitostí řešilo vybudováním vlastního zdroje pitné vody. Na vodovod je nyní napojeno 13 nemovitostí.
Obec Horní Olešnice provedla hydrogeologický průzkumný vrt - vybudovala na p.p.č. 477/1 v k.ú. Zadní Ždírnice vrtanou studnu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Voda z nového zdroje (vrtané studny) bude čerpána do nově vybudované zásobní nádrže a odtud dále bude dodávána odběratelům (jednotlivé nemovitosti, resp. sekundární akumulační jímky).

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Místní část Ždírnice nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) bude řešeno jejím dovozem.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ždírnice - - - 0 0 100 100

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ždírnice - - - 0 0 100 100

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 12,37 12,37 12,37 12,37
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 7,74 7,74 7,74 7,74
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V místní části Ždírnice (k.ú. Přední Ždírnice a k.ú. Zadní Ždírnice) není vybudovaný žádný kanalizační systém. Odpadní vody jsou zachycovány v septicích s přepadem do povrchových vod (trvale bydlící obyvatelé – cca 50 %, přechodní návštěvníci – cca 50 %), do trativodů (trvale bydlící obyvatelé cca 41 %, přechodní návštěvníci cca 50 %) nebo v domovních mikročistírnách s odtokem do povrchových vod (trvale bydlící obyvatelé cca 9 %, přechodní návštěvníci cca 0 %). Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do Ždírnického potoka.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V říjnu 2017 byla vyhotovena technicko-ekonomická studie pro nakládání se splaškovými odpadními vodami v Horní Olešnici a Ždírnici. Území Přední Ždírnice není možno řešit centrální kanalizací izolovaně s vlastní ČOV kvůli počtu trvale bydlících obyvatel, který nedosahuje počtu 50. Proto ve variantě tlakové kanalizace se uvažoval pouze se společným řešením s napojením na k. ú. Zadní Ždírnice. Počet trvale bydlících obyvatel v k.ú. Zadní Ždírnice dosahuje počtu 69, proto by bylo možno řešit toto území i samostatně s vlastní ČOV nebo společně s k. ú. Přední Ždírnice – v tomto případě počet trvale bydlících obyvatel za obě území dosahuje počtu 100 obyvatel. Takže pro obě katastrální území Ždírnice byl posuzován jak centrální systém odkanalizování pomocí tlakové kanalizace, tak decentrální systém odkanalizování pomocí DČOV. Ve Ždírnici je ÚP Horní Olešnice vymezena územní rezerva R1 (TI), na východním okraji sídla Zadní Ždírnice (k. ú. Horní Olešnice), pro případnou realizaci ČOV.
Nyní navrhujeme zachování současného stavu decentrálního systému, tj. individuální čištění splaškových odpadních vod na DČOV nebo septicích se zemním filtrem.
V budoucnu obec uvažuje o centrálním řešení (gravitační a částečně tlakové) kanalizace s napojením na navrhovaný kanalizační systém Horní Olešnice s následným čištěním odpadních vod na ČOV Hostinné.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Ždírnice 408,0 0,0 408,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Ždírnice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva