Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Hostinné - CZ052.3610.5215.411264 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Hostinné

Číslo obce PRVKUK 411264
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5215.411264
Kód obce 579297
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1228 (5215)
Vrchlabí
Číslo POU
Název POU
2542
Hostinné

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5215.411264.01 Hostinné 41126 411264

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Hostinné (345 - 390 m n.m.) je město v centru s klasickou městskou zástavbou a v periferních oblastech se zástavbou rodinných domků v zahradách. Počet přechodných návštěvníků dosahuje pouze zlomku počtu trvale bydlících obyvatel.
V Hostinném se nacházejí PHO I. a II. vnitřního stupně zdrojů pitné vody pro městský vodovod.
Město se nachází na území vysokého rizika výskytu radonu.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Formuláře VUME-VUPE 2017
Kanalizační a vodovodní řád města Hostinné
Zákres stávajících sítí vodovodu + schéma a kanalizace vč. objektů na síti
Informace města Hostinné a Městské správy Hostinné s.r.o.
Územní plán města Hostinné

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hostinné Trvale bydlící - - - 4 345 4 370 4 375 4 400
Přechodně bydlící - - - 50 50 50 50
Celkem - - - 4 395 4 420 4 425 4 450

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hostinné 4723 4615 4643 4599 4564 4541 4470 4435 4379 4361 4369 4352 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hostinné - - - 4 375 4 350 4 330 4 320

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 530 520 510 500
Maximální potřeba vody m3/den - - - 700 690 680 670
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 531,00 519,79 508,59 497,38
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 450,00 444,17 438,33 432,50
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 360,00 355,33 350,67 346,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 90,00 88,83 87,67 86,50
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 81,00 75,63 70,25 64,88

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovodní systém:
Hostinné má vybudovaný městský vodovod, ze kterého jsou zásobovány z přivaděče pitnou vodou i okolní obce Dolní Olešnice a místní část obce Mostek - Debrné.
Z městského vodovodu zásobeno téměř veškeré trvale bydlící obyvatelstvo a necelá polovina přechodných návštěvníků města. Vlastníkem vodovodu je město Hostinné a jeho provozovatelem je Městská správa Hostinné s r.o.
Jedná se o okruhovou vodovodní síť, která je rozdělena na dvě tlaková pásma – horní a dolní, kde pro každé pásmo je samostatný vodojem. Voda ze všech zdrojů je dodávána do dolního tlakového pásma, pro který byl vybudován počátku minulého století v rámci počátků výstavby vodovodů ve městě vodojem Hliňák. Jedná se o zemní dvoukomorový vodojem o objemu 2x250 m3(max. hl. 389,31). Vodojem je plněn převážně samostatným vodovodním přivaděčem z vrtu Lánov, zaústěný přímo Vodojemu. Pitná voda do spotřebiště je vedena páteřním zásobním řadem v dolním tlakovém pásmu.
Pro horní tlakové pásmo byl v letech 1978 vybudován vodojem Antoníček. Jedná se zemní dvoukomorový vodojem o objemu 2x400 m3 (max. hl. 417,70) vybudovaný v roce 1978. Voda je do vodojemu čerpána výtlakem z čerpací stanice Antoníček, která je napojena na síť dolního tlakového pásma. Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena zásobními řady do vodovodní sítě v horním tlakovém pásmu zásobující čtvrti Antoníček, Sibyla, Sídliště a Podháj.
 
Zdroje pitné vody:
 
Vrt Dolní Lánov – vrtaná studna hluboká 93,5 m vyhloubená v roce 1976 s průměrnou vydatností 8 l/s a maximální 13 l/s. Voda z vrtu je hygienicky zabezpečována chlorováním. Z čerpací stanice Dolní Lánov je voda čerpána vodovodním přivaděčem do vodojemu Hliňák.
Zdroj Debrné - tvořený o třech samostatných prameništích s pramenními zářezy s celkovou průměrnou vydatností 11 l/s a maximální 16 l/s. Voda ze dvou výše položených pramenišť (z roku 1902 a 1928) je gravitačně vedena litinovým přiváděcím řadem DN 125 do úpravny vody Debrné a vzhledem k výškovému umístění těchto dvou pramenišť je voda po jejím hygienickém zabezpečení dodávána gravitačně vodovodním přivaděčem až do vodovodní sítě v Hostinném. Voda ze třetího prameniště vybudovaného v 80. létech minulého století je gravitačně vedena PE přiváděcím řadem DN 160 do úpravny vody v Debrném. V současnosti vzhledem k dostatečné kapacitě dvou gravitačně výše uvedených pramenišť a z důvodu nutnosti čerpání vody, je pro zásobování pitnou vodou nevyužité a slouží jako zdroj prací vody, popř. jako záložní prameniště v případě snížení jímací schopnosti dvou výše umístěných pramenišť.
 
Studna Lipky – je bývalá pivovarská studna s maximální dna vydatností 6 l/s. Jedná se o rezervní zdroj, který je v případě poklesu hladiny vodojemu Hliňák v dolním tlakovém pásmu využíván k jeho doplnění čerpáním přímo do spotřebiště s hygienickým zabezpečením chlorováním.
 
Vrt Husitská – je vrtaná studna hluboká cca 75 m z roku 1965 s průměrnou vydatností 3 l/s a maximální 6 l/s. Jedná se o druhý rezervní zdroj. V čerpací stanici vrtu je voda hygienicky zabezpečována chlorováním. Výtlak z čerpací stanice Husitská je napojen na vodovodní síť dolního tlakového pásma.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

S ohledem na stáří vodovodního potrubí a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci a dle potřeby napojování na nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Město Hostinné má vlastní záložní zdroje pitné vody – vrty Lipky a Husitská. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) bude řešeno následovně:
 
V případě místní havárie budou do systému zásobování pitnou vodou zapojeny záložní zdroje, ze kterých bude voda dodávána do sítě. Pokud nebude možné využít žádný ze zdrojů vodovodního systému, bude pitná voda dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu s dostatečně kapacitními zdroji, tj. z obcí Rudník, Chotěvice apod.
 
V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě. Další záložní zdroj je vrt Koupaliště s vydatností 0,5 l/s, hloubka 80 m, z tohoto vrtu je zásobováno koupaliště, v případě nouze je možné z tohoto zdroje čerpat do cisteren a do stávajících vodojemů. Zdroj Lipky navrhujeme zařadit do skupiny II. – „Vybrané zdroje NZV“. Bude sloužit pro nouzové zásobování obcí v okruhu cca 15 km. Vrtaná studna je v oploceném areálu, který je přístupný po zpevněné cestě. Vrt leží mimo zátopovou oblast místní vodoteče. Pro plnění cisteren je třeba instalovat odbočku s uzávěrem. Provozovatel bude mít k dispozici mobilní elektrocentrálu. Zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace – odběrem z individuálních zdrojů, odběrem z vodotečí, příp. dodávkou užitkové vody vodovodním rozvodem.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hostinné - - - 4 200 4 200 4 200 4 250

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hostinné - - - 4 200 4 200 4 200 4 250

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 1 096,00 1 164,00 1 232,00 1 300,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 473,00 493,67 514,33 535,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Odkanalizování:
Město Hostinné má vybudovaný systém jednotné kanalizace, kterým je odpadní voda odváděna na čistírnu odpadních vod Hostinné. V 90. letech byla prodloužena původní kmenová stoka až pod město, kde byla vybudována městská čistírna odpadních vod. Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru nejsou v současnosti ve městě producenti většího průmyslových množství odpadních vod. Dešťové vody z cca 85 % města jsou zachycovány jednotnou kanalizací a ze zbylých ploch jsou odváděny do vodotečí systémem příkopů, struh a propustků. Odpadní vody z ostatních neodkanalizovaných částí města jsou likvidovány individuelně.
 
ČOV:
Na městskou ČOV jsou přiváděny odpadní vody od téměř všech obyvatel města (trvale bydlící obyvatelé – cca 99 %, přechodní návštěvníci – cca 16 %). Kanalizace byla vybudována postupně z betonových, kameninových a PVC trub DN 200 – 1200. Kapacita čistírny je 1426 m3/den a BSK5 je 433,8 kg/den, projektovaná kapacita 8033 EO. Vlastníkem kanalizace a ČOV je město Hostinné a provozovatelem Městská správa Hostinné s r.o.
Městská ČOV Hostinné byla dokončena v roce 1997. Mechanicko-biologická čistírna je určena pro společné čištění odpadních vod z města Hostinného, obcí Chotěvice a části Dolní Olešnice. Jedná se o biologický reaktor typu ECOFLUID CYTICLAR, kde technologický proces čištění je nízkozatížená aktivace se stabilizací kalu a s předřazenou denitrifikací. Odpadní vody natékají z jednotné kanalizace přes dešťový oddělovač do čerpací stanice, kde jsou na česlicovém koši (vzdálenost česlic cca 29 mm) zachyceny hrubé nečistoty. Z čerpací stanice je odpadní voda čerpána do objektu mechanického předčištění: přes jemné strojně stírané česle s průlinami šířky 3 mm a vertikální lapák písku typu LPO 3000. Z lapáku písku teče odpadní voda gravitačně natéká na biologickou část čistírny: do denitrifikační nádrže (objem 310 m3), z ní do dvou paralelních aktivačních nádrží (objem 2x537 m3) s vestavěnými separacemi. Aktivační nádrž je osazena provzdušňovacími elementy jemnobublinné aerace, které jsou umístěny na dně nádrže. K oddělení aktivovaného kalu od vyčištěné vody dochází v dosazovacích nádržích (užitný objem 2x233 m3, plocha 2x127,5 m2), které jsou vloženy do aktivačních nádrží. Ze dna dosazovacích nádrží je kal přečerpáván hydropneumatickým čerpadlem mamutkou) zpět do denitrifikační části ČOV. K zahuštění přebytečného kalu dojde v zahušťovací nádrži (objem cca 37,7 m3), která je vestavěna do denitrifikačního reaktoru. Ze zahušťovací nádrže je přebytečný zahuštěný kal přečerpáván do uskladňovací nádrže (objem cca 150 m3), kde dojde k jeho homogenizaci a k akumulaci. Odsazená voda je odváděna zpět do denitrifikace. Přebytečný, zahuštěný kal z čistírny odpadních vod je odvodňován na sítopásovém lisu. Odvodněný kal je odvážený specializovanou firmou. Odtok z ČOV Hostinné je přes Parshallův žlab do řeky Labe. Odpadní vody svážené ze žump a septiků jsou vypouštěny do čerpací stanice na nátoku na čistírnu

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě dle potřeby postupnou rekonstrukci a dokončení napojování jednotlivých nemovitostí na stoky. Dále ke skutečnosti, že kanalizace byla budována jako jednotná, postupné omezování vnikání srážkových vod a to např. budováním vsakovacích zařízení nebo dešťových stok.
Stávající úroveň technologie čištění odpadních vod na ČOV je dostačují pro plnění parametrů vyčištěné odpadní vody předepsaných platným vodoprávním povolením i právoplatnými předpisy. Kapacitní parametry ČOV jsou vyhovující po celé sledované období do roku 2030.
V částech města, kde není možné napojení na veřejnou kanalizaci, musí být likvidace odpadních vod řešena individuálně s přihlédnutím na danou lokalitu a povolení ORP. Jedná se o např. o domovní mikročistírny a bezodtokové jímky.
U rekreačních objektů budou při návrhu domovních čistíren upřednostňovány extenzivní mikročistírny (septik se zemním filtrem).

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hostinné 18 267,0 21 787,0 40 054,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hostinné - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva