Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Chotěvice - CZ052.3610.5214.053252 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Chotěvice

Číslo obce PRVKUK 53252
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.053252
Kód obce 579319
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2569
Trutnov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.053252.01 Chotěvice 05325 53252

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Chotěvice (340 - 365 m n.m.) je obec se zástavbou roztroušenou podél státní silnice. Počet přechodných návštěvníků dosahuje zlomku počtu trvale bydlících obyvatel.
V části obce jsou PHO veřejného zdroje pitné vody pro Chotěvice, a to PHO I. a II. vnitřního a vnějšího stupně.
Obcí protéká vodohospodářsky významný tok Pilníkovský potok.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Situace kanalizace
Situace vodovodu
Provozní řád vodovodu
Provozní řád splaškové kanalizace
Informace od obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chotěvice Trvale bydlící - - - 1 000 1 050 1 060 1 060
Přechodně bydlící - - - 145 150 150 150
Celkem - - - 1 145 1 200 1 210 1 210

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Chotěvice 1037 1029 1019 1029 1032 1035 1026 1043 1050 1067 1034 1022 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chotěvice - - - 960 976 980 1 000

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 145 147 149 151
Maximální potřeba vody m3/den - - - 218 221 224 227
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 145,32 147,33 149,35 151,37
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 90,12 91,37 92,62 93,88
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 90,12 91,37 92,62 93,88
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 55,19 55,96 56,73 57,49

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Chotěvice je místní vodovod, který má vlastní zdroj, ale pro jeho nedostatečnost je napojen na veřejný vodovod v obci Pilníkov, odkud je doplňován. Voda je z Pilníkova předávána na hranici katastrů obou obcí v měrném objektu, který slouží také jako přerušovací komora tlaku.
Z veřejného vodovodu v Chotěvicích je zásobeno téměř veškeré trvale a dvě třetiny přechodně bydlícího obyvatelstva. Kemp, který je v obci, má vlastní zdroj. Původní rozvod z 30.let byl postupně rozšiřován a jeho rozsah nyní umožňuje zásobování celé obce (mimo kempu) pitnou vodou.
Zdrojem pitné vody pro obec je vrt Čermná. Jedná se o vrtanou studnu z roku 1985 s maximální vydatností 5  l/s a s průměrnou vydatností 3,5  l/s. Kvalita vody nevyhovuje platným předpisům z důvodu vyššího obsahu radonu. Z čerpací stanice u vrtu Čermná je voda čerpána lPE přívodním řadem DN 160 do vodojemu Chotěvice. Voda je hygienicky zabezpečována chlorováním přímo do potrubí výtlaku.
Vodojem Chotěvice – zemní jednokomorový vodojem o objemu 250 m3 (403,65/400,35 m n.m.) vybudovaný v roce 1985. Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena PVC zásobním řadem DN 160 do vodovodní sítě a ke spotřebitelům v Chotěvicích.
Pro zásobování místní části Karlovka byla v roce 1936 vybudovaná čerpací stanice Karlovka. U čerpací stanice je akumulace o objemu 50 m3 (398,00/395,30 m n.m.). Z čerpací stanice je voda čerpána litinovým přívodním řadem DN 80 do vodojemu Karlovka.
Vodojem Karlovka – zemní jednokomorový vodojem o objemu 30 m3 (-/441,50 m n.m.) vybudovaný v roce 1936. Vodojem funguje jako vodojem za spotřebištěm. Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena do vodovodní sítě a ke spotřebitelům v Karlovce.
Zbylá část trvale i přechodně bydlícího obyvatelstva je zásobena pitnou vodou ze soukromých studní. Obec má zpracovaný generel, ve kterém je navržena postupná rekonstrukce starých řadů. V urbanistické studii obce jsou navrženy úpravy na vodovodní síti ve 3 etapách:
Přeložka cca 900 m dlouhého řadu vedeného podél státní komunikace dále od silnice. Nutno provést zokruhování sítě.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Výhledově obec uvažuje s rozšířením vodního zdroje, jímací objekt na Svate Kateřině. Zároveň bude vybudován vodojem o velikosti cca 50m3. VDJ bude osazen v odpovídající nadmořské výšce = obdoba stávajícího VDJ Chotěvice (400,35m n.m.).
Dále bude v obci probíhat výměna stávajícího dožilého vodovodního potrubí.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec Chotěvice je napojena na vodovod Pilníkov, který má vlastní záložní zdroje pitné vody – vrty PV-1, PV-2 (je třeba je k tomuto účelu uvést do provozu). Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) bude řešeno následovně:
v případě místní havárie budou do systému zásobování pitnou vodou zapojeny záložní zdroje, ze kterých bude voda buď dodávána přímo do sítě, nebo dovážena do místního vodojemu cisternami. U zdrojů je třeba sledovat kvalitu a zajistit hygienické zabezpečení vody.
Pokud nebude možné využít žádný z místních zdrojů, bude pitná voda dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu, tj. z města Hostinné.
v případě havárie postihující rozsáhlejší území bude náhradním zdrojem pitné vody vrtaná studna Lipka na katastru města Hostinné.
V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.
Zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace – odběrem z individuelních zdrojů, odběrem z vodotečí, příp. dodávkou užitkové vody vodovodním rozvodem.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chotěvice - - - 600 600 1 000 1 000

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chotěvice - - - 600 600 1 000 1 000

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 99,92 101,89 103,85 105,82
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 62,52 63,75 64,98 66,21
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V roce 2016 byla v obci dokončena výstavba nové, výhradně oddílné - tedy pouze splaškové - kanalizace. Jedná se o kombinaci gravitačních a výtlačných stok (výtlaků) zakončených 2 ks napojení na hlavní kanalizační sběrač vedoucí do městské čistírny odpadních vod Hostinné.
Kanalizační gravitační síť je vybudována v dimenzích DN250 – DN500 v celkové délce 9,9km. Součástí kanalizačního jsou i čerpací stanice – celkem 7ks, z nich jsou vedeny výtlaky v dimenzích D63-D110 v celkové délce 3,67km.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Obec v budoucnu plánuje dostavbu kanalizace na levém břehu Pilníkovského potoku v délce cca 2,8km s jednou čerpací stanicí pro napojení na stávající kanalizaci.
Domy, které leží mimo stávající kanalizaci budou odkanalizovány individuálně – DČOV, septik + ZF, bezodtoká jímka.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Chotěvice 0,0 14 483,0 14 483,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Chotěvice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva