Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Chvaleč - CZ052.3610.5214.054925 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Chvaleč

Číslo obce PRVKUK 54925
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.054925
Kód obce 579335
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2569
Trutnov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.054925.01 Chvaleč 05492 54925

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Chvaleč (490 - 530 m n.m.) je obec s venkovskou zástavbou rozptýlenou podél státní silnice. Počet přechodných návštěvníků dosahuje zlomku počtu trvale bydlících obyvatel.
Nad obcí jsou PHO 1. a 2. vnitřního a vnějšího stupně pro veřejné zdroje pitné vody pro Chvaleč.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
ÚP

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chvaleč Trvale bydlící - - - 438 440 446 451
Přechodně bydlící - - - 72 72 72 72
Celkem - - - 510 512 518 523

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Chvaleč 601 639 647 650 650 651 663 673 675 674 658 657 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chvaleč - - - 465 465 480 480

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 56 56 57 57
Maximální potřeba vody m3/den - - - 83 84 85 86
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 55,56 56,15 56,75 57,35
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 46,40 46,90 47,40 47,89
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 44,14 44,62 45,09 45,57
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 2,25 2,28 2,30 2,33
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 9,16 9,26 9,36 9,45

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Chvaleč má veřejný vodovod, ze kterého je zásobeno veškeré trvale i přechodně bydlící obyvatelstvo.
 
Zdroje pitné vody pro obec:
je prameniště Svíčka – jímací zářezy ze začátku 30.let. Zdroj má max. vydatnost 5,5 l/s a průměrnou vydatnost 2 l/s. Vydatnost prameniště kolísá v závislosti na srážkách. Ze zdroje je voda gravitačně vedena přívodním PE řadem DN 90 do vodojemu Svíčka.
je prameniště Hájenka – jímací zářezy ze začátku 30.let. Zdroj má průměrnou vydatnost 0,1 l/s. Vydatnost prameniště kolísá v závislosti na srážkách a v poslední době se voda v něm v důsledku důlní činnosti ztrácí. Ze zdroje je voda gravitačně vedena do vodojemu Hájenka.
Vrt Chvalen – vrtaná studna vyhloubená v 60.letech, hluboká cca 60 m, má průměrnou vydatnost 1,3 l/s. Voda je z ní čerpána PE přiváděcím řadem DN 90 do vodojemu Svíčka. V současné době slouží pouze pro Chvalen a jako záložní zdroj obecního vodovodu (není pro obec využívána).
 
Podle výškového osazení vodojemů je vodovodní síť v obci rozdělena na dvě tlaková pásma: Horní a Dolní tlakové pásmo. V případě nedostatku vody v Horním tlakovém pásmu je možné deficit dotovat přečerpáváním z Dolního tlakového pásma. Přečerpávací stanice je na hranici tlakových pásem.
 
Ve vodovodním systému jsou 2 vodojemy:
vodojem Svíčka - zemní jednokomorový vodojem o objemu 50 m3 (524,50/522,10 m n.m.) vybudovaný na začátku 30.let. Voda je v něm hygienicky zabezpečována chlorováním. Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena zásobním řadem do vodovodní sítě a ke spotřebitelům v Dolním tlakovém pásmu.
vodojem Hájenka - zemní jednokomorový vodojem o objemu 30 m3 (587,80/587,10 m n.m.) vybudovaný na začátku 30.let. Voda je v něm hygienicky zabezpečována chlorováním. Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena zásobním řadem do vodovodní sítě a ke spotřebitelům v Horním tlakovém pásmu.
 

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Systém zásobování obce pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti.
 
Vzhledem ke stáří všech zdrojů pitné vody pro obec doporučujeme jejich rekonstrukci. Dále doporučujeme provést rekonstrukci olověných a ocelových přípojek.
 
Doporučujeme trvale sledovat kvalitu vody ve zdrojích a v případě, že nebude vyhovovat požadavkům platných předpisů, bude vhodné posoudit a navrhnout odpovídající úpravu vody. Doplnění zkapacitnění stávajících zdrojů pitné vody a nalezení + vybudování nového zdroje.
 
Vzhledem k tomu, že vodojemy byly vybudovány v roce 1930 doporučujeme zhodnotit jejich technický stav a provést rekonstrukci, případně výstavbu nových vodojemů.
 
V případě poklesu kapacity místních zdrojů nebo výrazného zhoršení kvality vody je možné připojit obec na vodovod Jívka – Radvanice na vodovodní síť v Horních a Dolních Vernéřovicích.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec Chvaleč má vlastní záložní zdroj pitné vody – vrt Chvalen. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) bude řešeno následovně:
v případě místní havárie bude do systému zásobování pitnou vodou zapojen záložní zdroj, ze kterého bude voda buď dodávána přímo do sítě, nebo dovážena do místního vodojemu cisternami. U zdroje je třeba sledovat kvalitu a zajistit hygienické zabezpečení vody.
Pokud nebude možné využít žádný z místních zdrojů, bude pitná voda dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu s dostatečně kapacitními zdroji, tj. z obce Radvanice.
v případě havárie postihující rozsáhlejší území bude náhradním zdrojem pitné vody vrtaná studna V3 na katastru obce Velké Svatoňovice.
V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

Zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace – odběrem z individuelních zdrojů, odběrem z vodotečí, příp. dodávkou užitkové vody vodovodním rozvodem.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chvaleč - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chvaleč - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 45,42 45,90 46,38 46,86
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 28,42 28,72 29,02 29,32
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Chvaleč nemá v současnosti vybudovaný celoplošný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody z obce jsou likvidovány individuelním způsobem.
 
Dešťové vody jsou z cca 10 % obce odváděny dešťovou kanalizací. Sběrače jsou na příhodných místech zaúsťovány do potoka. Zbytek obce je odvodňován systémem příkopů, struh a propustků do Chvalečského potoka.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci Chvaleč je výhledově uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce cca 3,16 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.
Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Chvalečského potoka. Navrhovaná ČOV (typově mechanicko-biologická, vegetační nebo jiná) musí být vybavena technologií k odstranění fosforu, aby byla zajištěna účinná eliminace fosforu v odpadních vodách.
 
Likvidace odpadních vod z okrajových a odloučených částí zástavby bude řešena individuelním způsobem s využitím domovních mikročistíren a žump. Žumpy budou používány pouze v případech, kdy není k dispozici vhodný recipient a kdy hydrogeologický posudek neumožní vypouštění vyčištěných odpadních vod z DČOV do vsaku.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Chvaleč 8 200,0 19 191,0 27 391,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Chvaleč - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva