Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Klášterská Lhota - CZ052.3610.5215.065757 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Klášterská Lhota

Číslo obce PRVKUK 65757
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5215.065757
Kód obce 579386
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1228 (5215)
Vrchlabí
Číslo POU
Název POU
2542
Hostinné

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5215.065757.01 Klášterská Lhota 06575 65757

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Klášterská Lhota (370 - 385 m n.m.) je obec se zástavbou situovanou podél státní silnice. Počet trvale bydlících obyvatel je v současnosti 230.
Obec se nachází na území vysokého rizika výskytu radonu.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Situace kanalizace a vodovodu z ÚP
Informace od obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Klášterská Lhota Trvale bydlící - - - 228 230 235 240
Přechodně bydlící - - - 30 30 30 30
Celkem - - - 258 260 265 270

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Klášterská Lhota 203 201 196 204 209 206 211 224 231 233 233 225 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Klášterská Lhota - - - 0 0 0 270

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 9 18 27
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 11 22 32
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 9,00 18,00 27,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 9,00 18,00 27,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci není obecní vodovod. Obyvatelé obce jsou pitnou vodou zásobováni ze soukromých studní. Vydatnost těchto studní je dostatečná pouze částečně, kvalita často neodpovídá požadavkům normy (zvláště z hlediska bakteriologického znečištění).
 
Obec vlastní 3 studny, které slouží jako zdroj pitné vody pro obecní objekty. Kvalita vody v těchto zdrojích není stálá a nevyhovuje platným předpisům z hlediska výskytu většího množství dusičnanů a bakteriologického znečištění.
 
Na katastrálním území Klášterské Lhoty byly v minulosti vybudovány následující vrtané studny:
vrt KL-2 (vyvrtaný v roce 1998) - obecní zdroj vody, vrt hluboký 80 m, již 5 let odstavený. Maximální vydatnost vrtu je 1,33 l/s. Voda z tohoto zdroje nevyhovuje platným předpisům z hlediska výskytu radioaktivity, většího bakteriologického znečištění a nárazově obsahem železa. Tento vrt by bylo možno podle průzkumu firmy ProGeo sanovat a získat tím vodní zdroj pro celou obec.
vrt SS-1 – vodní zdroj pro ZD, vrtaná studna hluboká 26 m, vydatnost 1,92 l/s, dle dostupných rozborů z roku 1958 voda nezávadná.
vrt KL-1 – vodní zdroj pro středisko firmy Silnice Hradec Králové a.s., vrtaná studna hluboká 26 m, max. vydatnost 0,48 l/s, dle podkladů (ProGeo) voda nezávadná.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V obci Klášterská Lhota bude vybudován veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody bude stávající vrt “KL – 2“ s vydatností 1,1 – 1,33 l/s, hluboký 80 m, situovaný v centru zástavby. V souladu se zpracovanou studií doporučujeme sanaci vrtu a trvalé sledování kvality vody. V případě, že voda nebude vyhovovat platným předpisům, bude vhodné posoudit a navrhnout odpovídající úpravu vody.
 
Z vrtu se bude voda čerpat přes síť do nově navrhovaného vodojemu Klášterská Lhota 40 m3 (402,50/400,00 m n.m.), který bude ve funkci vodojemu za spotřebištěm. Vodovodní síť bude v dimenzi DN 80 a celkové délce 3,8 km
 
Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech obce a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec Klášterská Lhota má vlastní záložní zdroje pitné vody – vrty KL-1 a SS-1. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) bude řešeno následovně:
v případě místní havárie budou do systému zásobování pitnou vodou zapojeny záložní zdroje, ze kterých bude voda dovážena do spotřebiště cisternami. U zdrojů je třeba sledovat kvalitu a zajistit hygienické zabezpečení vody. Pokud nebude možné využít žádný z místních zdrojů, bude pitná voda dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu s dostatečně kapacitními zdroji, tj. z města Hostinné.
v případě havárie postihující rozsáhlejší území bude náhradním zdrojem pitné vody vrtaná studna Lipka na katastru města Hostinné.
V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě. Zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace – odběrem z individuelních zdrojů, příp. odběrem z vodotečí.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Klášterská Lhota - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Klášterská Lhota - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 22,70 23,08 23,46 23,85
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 14,20 14,44 14,68 14,92
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Klášterská Lhota nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou zachycovány buď v bezodtokých jímkách, nebo v septicích s přepadem do povrchových vod či do trativodů a také v DČOV.
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do Labe a místních vodotečí.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Likvidace odpadních vod z obce bude řešena individuelním způsobem s využitím domovních mikročistíren a bezodtokých jímek. Bezodtoké jímky budou používány pouze v případech, kdy není k dispozici vhodný recipient a kdy hydrogeologický posudek neumožní vypouštění vyčištěných odpadních vod z domovních mikročistíren do podmoku. U rekreačních objektů budou při návrhu domovních čistíren upřednostňovány extenzivní mikročistírny (septik nebo štěrbinová nádrž se zemním filtrem). Výhledově je možné v obci vybudovat splaškovou kanalizaci zakončenou vlastní čistírnou odpadních vod. Navržená ČOV bude pro 300EO. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do VT Labe. Gravitační splašková kanalizace bude navržena v dimenzi DN250 o celkové délce cca 3,4km. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech obce a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Klášterská Lhota 11 831,0 19 313,0 31 144,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Klášterská Lhota - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva