Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Horní Přím - CZ052.3602.5205.043869 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Dolní Přím

Číslo obce PRVKUK 43869
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.043869
Kód obce 569984
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2054
Nechanice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.043869.01 Horní Přím 04386 43869

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část Horní Přím leží cca 9 km severozápadně od Hradce Králové a cca 5 km východně od města Nechanice v nadmořských výškách cca 290 – 307 m n.m.
V Horním Přímu žije 68 trvale bydlících obyvatel. Průmysl zde zastoupen není, je zde pouze někiolik drobných živnostníků.
Větší část Horního Přímu leží v povodí Radostovského potoka, č.h.p. 1-04-03-018, menší část spadá do povodí Chaloupské svodnice, č.h.p. 1-03-01-007.
Místní částí prochází páteřní komunikace podél které se nachází většina zástavby. Převládá roztroušená zástavba rodinných domů.
Nový územní plán bude schválen na začátku roku 2019. Místní část Horní Přím je součástí obce Dolní Přím.
 
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace provozovatele kanalizace
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Přím Trvale bydlící - - - 73 90 95 98
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 73 90 95 98

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Dolní Přím 603 621 636 653 640 669 677 678 676 688 708 734 743 753

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Přím - - - 73 90 95 98

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 7 8 9 10
Maximální potřeba vody m3/den - - - 9 11 14 16
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 7,10 7,91 8,72 9,53
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 5,98 6,66 7,35 8,03
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 4,94 5,50 6,07 6,63
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 1,04 1,16 1,28 1,40
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,12 1,25 1,37 1,50

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Horní Přím má vybudován veřejný vodovod, který je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy.
Hlavní zásobní řad do obce je veden z východního směru z vodojemu Horní Přím – 1000 m3 (309/313 m n.m.). V obci z tohoto řadu odbočují rozvodné řady.
Zástavba obce je v tlakovém pásmu věžového vodojemu Probluz.
Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.
Vodovod je v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Hradec Králové, provozovatelem vodovodního systému je Královéhradecká provozní, a.s., Hradec Králové.
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody a je pravidelně sledována.
Suché období letos a v minulých letech se neprojevilo na vydatnosti stávajících vodních zdrojů.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zásadní objem vody dodávané do systému Novobydžovska  je distribuován přes vodojem Horní Přím pomocí ČS Na Františku zapojené do systému VSVČ. Vodojem Horní Přím má objem 1 000 m3, ročně jim proteče 1,25 milionů m3 vody. S ohledem na zřizování nový veřejných vodovodů v lokalitách postižených suchem a připojování obyvatel v místech, kde už vodovod existuje, je nezbytné rozšířit akumulaci vodojemu Horní Přím na celkový objem 4 000 m3. Zajistí se tím vyšší zabezpečenost dodávky pitné vody pro region s 35 tisíci obyvateli.
Rozvodná vodovodní síť nárokům na zásobování vodou a i rozvoji místní části vyhovuje. V návrhovém období se počítá pouze s eventuelním doplněním rozvodů podle potřeb obyvatel a rozvojem místní části.
Bude řešena pouze běžná údržba s cílem dosažení maximální efektivity provozu.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k napojení vodovodu na VSVČ je jako záložní zdroj uvažována úpravna vody v Hradci Králové. Pro nouzové zásobení se dále počítá s využitím lokálních zdrojů, pokud jejich vydatnost a kvalita bude vyhovujjící.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Přím - - - 73 90 95 98

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Přím - - - 73 90 95 98

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 7,00 7,80 8,60 9,40
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 4,38 4,88 5,38 5,88
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V místní části je realizována nová gravitační kanalizace (především pro novou výstavbu), která svádí odpadní vody západním směrem na ČOV Dolní Přím. Na tuto kanalizaci je napojena cca 75 % obyvatel místní části.
Ostatní předčišťují

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

S ohledem na skutečnost, že kanalizační systém je poměrně nový a na začátku své životnosti, se nepředpokládá v návrhovém období jeho rozšíření nebo úpravy.
Pouze běžná údržba s cílem dosažení maximální efektivity provozu.
Případné rozšíření kanalizace pouze podle rozvoje obce a konkrétních potřeb obyvatel.
Dešťová kanalizace zůstane ve stávajícím stavu i rozsahu, pouze bude podle potřeby opravována.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Horní Přím 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Horní Přím - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva