Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Stříbrnice - CZ052.3604.5207.157716 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Vrbice

Číslo obce PRVKUK 157716
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.157716
Kód obce 572128
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.157716.01 Stříbrnice 15771 157716

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Stříbrnice je místní část obce Vrbice. Leží 2 km severozápadně v nadmořských výškách 258 – 266 m n.m. Obec má 24 trvale bydlících obyvatel v 11 domech vedených pro trvalé bydlení.V obci se dále nachází 29 objektů určených pro individuální rekreaci 55 obyvatel.
Do budoucna se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktulizaci PRVKUK"

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Stříbrnice Trvale bydlící - - - 24 24 24 24
Přechodně bydlící - - - 55 55 55 55
Celkem - - - 79 79 79 79

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Vrbice 89 117 119 117 119 136 145 145 139 153 152 163 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Stříbrnice - - - 0 0 0 79

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 3 5 8
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 3 6 9
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 2,63 5,27 7,90
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 2,63 5,27 7,90
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Stříbrnice není v součastné době vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně pomocí domovních studní.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Napojení na vodovod obce Vrbice není možné z důvodu nedostatečného množství vody. Alternativně bylo uvažováno s napojením na vodovodní síť Vysoké Veselí (Veselská Lhota) nebo napojení na vodovodní síť v obci Třtěnice. Provozovatel těchto vodovodů, VOS Jičín a.s., nesouhlasí s napojením uvažovaného vodovodu pro místní část Stříbrnice.
Navrhuje se připojení místní části obce Stříbrnice na vodárenskou soustavu Východní Čechy, kterou vlastní společnost VAK Hradec Králové, a.s. a provozuje společnost Královéhradecká provozní, a.s. Napojení tohoto plánovaného vodovodu na zdrojovou vodovodní síť bude provedeno při severovýchodním okraji lokality Hradíštko (=m.č. obce Žeretice).

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami pitné vody budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastnící studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Stříbrnice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Stříbrnice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 3,83 3,83 3,83 3,83
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 2,40 2,40 2,40 2,40
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je stávající jednotná kanalizace bez povoleného vypouštění odpadních vod do vod povrchových (platnost do 9/2018). O nové povolení je požádáno.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude v obci ponechán stávající systém individuální likvidace odpadních vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Stříbrnice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Stříbrnice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva