Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Dobeš - CZ052.3604.5204.088820 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Lukavec u Hořic

Číslo obce PRVKUK 88820
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5204.088820
Kód obce 573141
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1007 (5204)
Hořice
Číslo POU
Název POU
2160
Hořice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5204.088820.01 Dobeš 08882 88820

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Dobeš je místní část obce Lukavec u Hořic. Leží 1 km východně v nadmořských výškách 330 – 344 m n.m. Obec má 29 trvale bydlících obyvatel v 10 domech určených k bydlení. V obci se dále nachází 11 objektů určených k individuální rekreaci 25 obyvatel. Obcí protéká místní potok. Obec se nachází v CHOPAV Východočeská křída. V návrhovém období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Lukavec u Hořic - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dobeš Trvale bydlící - - - 32 32 32 32
Přechodně bydlící - - - 25 25 25 25
Celkem - - - 57 57 57 57

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Lukavec u Hořic 289 277 276 281 280 288 295 298 292 305 303 307 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dobeš - - - 10 12 17 20

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 1 1 2 2
Maximální potřeba vody m3/den - - - 1 2 2 2
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 1,00 1,33 1,67 2,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 1,00 1,33 1,67 2,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Dobeš je vybudován místní vodovod, na který jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Vodovod je ve správě obce Lukavec u Hořic a zdrojem je studna Dobeš, ve které je obsažena i základní úprava vody (změkčování, chlorace). Studna má ∅1500 mm a je vyhloubena na samém okraji zástavby obce Lukavec u Hořic.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V celém návrhovém období bude v obci ponechán stávající systém zásobování obyvatel vodou. Bude probíhat běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami vody budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dobeš - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dobeš - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V současné době není v obci vybudován systém splaškové kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod. V obci je pouze úsek dešťové kanalizace do kterého jsou zaústěny přepady ze septiků a domovních ČOV. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně pomocí žump na vyvážení, septiků nebo domovních čistíren odpadních vod.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude v celém návrhovém období ponechán stávající systém individuální likvidace odpadních vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dobeš 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dobeš - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva