Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Sedliště - CZ052.3604.5207.154377 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Sedliště

Číslo obce PRVKUK 154377
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.154377
Kód obce 548961
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2186
Kopidlno

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.154377.01 Sedliště 15437 154377

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Sedliště leží v západní části bývalého okresu Jičín 1 km severně od města Libáň v nadmořských výškách 245 – 266 m n.m. Obec má 100 trvale bydlících obyvatel v 28 domech vedených pro trvalé bydlení. V obci se dále nachází 10 objektů určených pro individuální rekreaci 52 obyvatel. Středem obce protéká Libáňský potok.
V následném období se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Situace kanalizace

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Sedliště Trvale bydlící - - - 115 100 100 100
Přechodně bydlící - - - 52 50 50 50
Celkem - - - 167 150 150 150

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sedliště 108 106 107 106 103 101 100 102 103 99 97 102 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Sedliště - - - 98 100 100 100

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 13 13 13 13
Maximální potřeba vody m3/den - - - 20 20 19 19
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 13,32 13,15 12,97 12,80
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 11,00 10,86 10,71 10,57
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 8,14 8,03 7,92 7,82
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 2,87 2,83 2,79 2,75
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 2,32 2,29 2,26 2,23

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Sedliště má vybudován veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Libáň. Tento skupinový vodovod je zásoben pitnou vodou ze čtyř vodních zdrojů o celkové vydatnosti 13 l/s. Ze studny Záhuby vydatnosti 3,0 l/s, pramenní jímky Bukovina vydatnosti také 3 l/s a pramenní jímky Peklo vydatnosti 3 l/s. Čtvrtým zdrojem jsou dvě studny na k.ú. Sedliště ve směru Sedliště - Hřmětín. Z těchto dvou zdrojů je voda přivedena do čerpací stanice Sedliště. Zde je voda dochlorována a čerpána přívodním řadem přes Sedliště do vodojemů 2 x 150m3, které jsou umístěny na správním území Staré Hrady. Kóta dna vodojemu je 273,35 m n.m. Jedná se pro Sedliště tedy o vodojem za spotřebištěm.
Vodovod je v majetku a správě VOS a.s. Jičín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V následném období bude na vodovodu prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při nedostatku vody budou obyvatelé zásobeni vodou balenou nebo pomocí cisteren. U objektů vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Sedliště - - - 60 60 60 60

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Sedliště - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 12,47 11,98 11,48 10,98
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 7,80 7,49 7,18 6,87
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V části obce je provozována stávající jednotná kanalizace celkem se 4 volnými výustěmi do Libáňského potoka, do které je napojena mírně nadpoloviční většina nemovitostí obce.
 

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhuje se zachovat stávající systém individuálního nakládání se splaškovými odpadními vodami. Vyčištěné odpadní vody mohou být vypouštěny do stávající jednotné kanalizace, místní vodoteče nebo do vsaku.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Sedliště 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Sedliště - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva