Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Březina - CZ052.3604.5207.038873 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Březina

Číslo obce PRVKUK 38873
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.038873
Kód obce 549070
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.038873.01 Březina 03887 38873

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Březina leží v severní části bývalého okresu Jičín, 2 km západně od města Jičín v nadmořských výškách 266 – 267 m n.m. Obec má 120 trvale bydlících obyvatel v 45 domech vedených pro trvalé bydlení. V katastru obce se dále nachází 18 objektů určených pro individuální rekreaci cca 45 obyvatel. Jižně po hranici obce protéká potok Velký Porák.
V dalším období se předpokládá mírný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Pasport kanalizace
Plánováný vodovod

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Březina Trvale bydlící - - - 120 140 170 180
Přechodně bydlící - - - 45 45 45 45
Celkem - - - 165 185 215 225

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Březina 70 74 82 92 105 113 113 119 115 117 122 122 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Březina - - - 0 0 150 160

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 6 12 17
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 9 17 26
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 5,75 11,51 17,26
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 5,11 10,23 15,34
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Březina není v současné době vybudován žádný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně, pomocí domovních studní. Se zásobami vody ve studnách nastaly v posledních třech suchých letech problémy. V celé obci došlo ke snížení hladiny spodní vody.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem ke snižující se hladině podzemních vod má obec v plánu v co nejkratší době vybudovat v obci veřejný vodovod napojený na veřejný vodovod města Jičín.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při nedostatku vody ve studních budou obyvatelé zásobeni pomocí vody balené nebo cisteren. Při kvalitativních problémech bude voda ze studní použita jen jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Březina - - - 120 140 170 180

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Březina - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 12,76 14,68 16,59 18,51
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 7,98 9,18 10,38 11,58
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována jednotná obecní kanalizace odvádějící přečištěné odpadní vody z jednotlivých domů a povrchové vody ze střech a komunikací do vodoteče Porák. Odpadní vody z jednotlivých domů jsou čištěny individuálně,  u starších objektů v septicích, u novějších pak v domovních čistírnách odpadních vod.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce zůstane ponechán stávající systém likvidace odpadních vod. V současné době obec neuvažuje o vybudování centrální čistírny odpadních vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Březina 7 887,0 0,0 7 887,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Březina - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva