Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Veselice - CZ052.3605.5209.178420 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Velká Jesenice

Číslo obce PRVKUK 178420
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.178420
Kód obce 574562
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2305
Česká Skalice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.178420.01 Veselice 17842 178420

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Veselice (266 m n. m.) leží na katastrálním území Veselice nad Metují (778427).
 
Trvale zde žije celkem 40 obyvatel, přechodně 50 rekreantů. V produktivním věku je 68 % obyvatel a 15 % obyvatel je postproduktivního věku.
 
Eviduje se zde celkem 26 domů, z toho trvale obydlených je 15, k rekreaci se využívá 11 objektů. Zástavba má radiokoncentrický charakter. V blízkosti leží vodní nádrž Rozkoš.
 
Obec leží v CHOPAV Východočeská křída.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Zakreslení plánované výstavby vodovodní sítě

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Veselice Trvale bydlící - - - 40 40 40 40
Přechodně bydlící - - - 50 50 50 50
Celkem - - - 90 90 90 90

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Velká Jesenice 752 751 754 759 749 748 750 750 739 738 735 742 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Veselice - - - 0 0 0 40

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Individuální zásobování vodou
V obci není vybudován veřejný vodovod. Všichni obyvatelé využívají vodu z domovních studní, hlubokých do 4 - 8 m převážně budovaných v betonových skruží (ojediněle roubené kamenem) do průměru 1000 – 1200 mm. Využívána je převážně kvartérní zvodeň, ojediněle zvodeň ve slínovcích a jílovitých vápencích jizerského souvrství v rámci hydrogeologického rajónu 422 Podorlická křída.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody není dostatečné, kvalita nevyhovuje vyhlášce č. 252/2004 Sb., bakteriologickým znečištěním a obsahem spec. organických látek.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Rozšíření sítě  počítá s realizací nového řadu DN 90, který začíná jižně od Velké Jesenice na hlavním řadu DN 110. Nový řad je veden je větví odbočující z hlavního řadu podél komunikace na Nový Dvůr. Vzhledem ke konfiguraci terénu je tlakově pokryto celé řešené území.
 
Navrhované řešení
Zdroj vody
Navrhujeme napojení ZSJ Veselice a a výhledově i Vinice na vodovod Velká Jesenice, jež je součástí skupinového Vodovodu Česká Skalice. Vlastníkem je Obec Velká Jesenice a provozovatelem je Velkojesenická s.r.o.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody ve zdrojích vodovodu Česká Skalice umožňuje zachování stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována oxidem chloričitým.
 
Doprava vody
Vodovod bude zásoben pitnou vodou ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, prostřednictvím napojení ve Velké Jesenici na zásobní řad z Nahořan do České Skalice.
 
Vodojemy
Tlakově bude spotřebiště ovládáno věžovým VDJ 200 m3 v Nahořanech s d. v. 330,43 m n. m.
 
Vodovodní síť
Navrhujeme vybudování nové vodovodní sítě - přívodní řad PVC/PE DN 90 délky 0,7 km a rozvodné řady PVC/PE DN 63 a DN 75 o celkové délce 2,5 km. Rozvodné řady ZSJ Veselice budou napojeny na přívodní řad z Velké Jesenice. Trasa a hloubky uložení potrubí jsou navrženy tak, aby umožnily í napojení stávající i výhledové zástavby.  Dále navrhujeme běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.  
Všechna výše uvedená navrhovaná opatření jsou navržena k realizaci 2030, případně později.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

ZSJ Veselice a Vinice nemají vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude zajišťováno dovozem pitné vody z nejbližšího vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. z veřejného vodovodu Česká Skalice (profil Velká Jesenice, dovozní vzdálenost 2 km), dovozem balené vody příp. dovozem vody ze zdroje Černčice vrtu LT-4 (cca 6 km). Případně mohou být využity domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Veselice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Veselice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V ZSJ Veselice a Vinice není vybudována kanalizace. Je využíván systém propustků, struh a příkopů.

Čištění odpadních vod - současný stav
V ZSJ Veselice a Vinice není vybudována obecní ČOV. Způsob likvidace odpadních vod není znám, stejně jako počet, stáří a technický stav jímek a septiků.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro sídelní jednotku dané velikosti a struktury zástavby není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Česká Skalice.
 
V cílovém roce 2030 bude počet stávajích a nově připojených obyvatel:
na DČOV a septiky se zemním filtrem 18
na jímky 22

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Veselice 5 562,0 0,0 5 562,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Veselice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva