Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Jaroslav - CZ052.3607.5213.057801 - stav 21. 3. 2022

A. Obec

Javornice

Číslo obce PRVKUK 57801
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.057801
Kód obce 576336
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2402
Rychnov nad Kněžnou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.057801.01 Jaroslav 05780 57801

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Jaroslav je místní částí Javornice a nachází se východně od bývalého okresního města Rychnov nad Kněžnou. Obec má typický podhorský charakter s významnou funkcí zemědělskou a rekreační.Výrobní základnu tvoří hlavně malé živnosti a drobná výroba. Část obyvatel dojíždí za prací do Rychnova nad Kněžnou nebo do Vamberka a do Kvasin.Komunikačně je Jaroslav napojena na silnici III.tř. z Javornice do Rychnova n.K. Zástavba převážně rodinných domků a rekreačních objektů se rozprostírá kolem komunikace v průměrné nadmořské výšce 425,00 m n.m.Obec leží v povodí Javornického potoka s drobnými přítoky, číslo povodí 1-02-01-076. Z hlediska vývoje trvalého osídlení počítá návrh územního plánu s mírným nárůstem počtu obyvatel.   Podklady:Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"Informace od starosty obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jaroslav Trvale bydlící - - - 50 50 57 57
Přechodně bydlící - - - 20 20 20 20
Celkem - - - 70 70 77 77

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Javornice 925 915 950 972 985 990 1010 1006 1029 1050 1058 1074 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jaroslav - - - 22 22 22 22

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 2 2 2 2
Maximální potřeba vody m3/den - - - 3 3 3 3
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 1,89 1,86 1,83 1,81
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 1,54 1,52 1,50 1,47
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 1,33 1,31 1,29 1,27
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,21 0,21 0,20 0,20
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,35 0,35 0,35 0,35

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vlastníkem vodovodu je obec Javornice, provozovatelem společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Jedná se o skupinový vodovod zásobovaný z vrtu H2 v Helvíkovicích, přes akumulační nádrž, čerpací stanici, vodojem, přečerpávací stanici, PČS Hydrovar Slatina n. Z., vodojemy v Kameničné, Slatině nad Zdobnicí a Javornici, z nichž jsou vyvedeny zásobovací řady pro jednotlivé obce. Celý komplet zařízení skupinového vodovodu je řízen pomocí dispečinku v Jablonném nad Orlicí, vyjma vodovodní sítě Javornice.Podrobný popis SV je uveden na kartě obce Javornice.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V roce 2019 je naplánováno napojení nového zdroje pitné vody vrtu H-3 na vodovodní systém vč. opravy ČS a akumulace.Vodárenské zařízení, které je v Javornici provozováno, je ucelené a koncepčně vyhovující a kapacita vodovodu po uvedených úpravách umožní rozvoj lokality dle úvah ÚPSÚ. 

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Jako zdroj vody vhodný pro nouzové zásobení obyvatel Jaroslavi je určen vrt RK – 1A v Rychnově n.K. s kapacitou 3.870 m3/den.Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jaroslav - - - 0 0 57 57

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jaroslav - - - 0 0 57 57

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 4,68 4,90 5,13 5,35
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 2,93 3,07 3,21 3,35
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V Jaroslavi není v současné době vybudovaný ucelený systém kanalizace s ukončením v centrální čistírně odpadních vod. Existuje tu několik dílčích systémů stok, spíše zatrubněných silničních příkopů, svádějících odpadní vody nejkratší cestou do drobných místních vodotečí a příkopů.Splaškové vody jsou čištěny individuálně v septicích nebo jsou shromažďovány v žumpách s přepadem.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V místní části obce Javornice – Jaroslav bude vybudována tlaková oddílná splašková kanalizace o délce cca 1.617 m. Odpadní vody z Jaroslavi budou svedeny na centrální čistírnu odpadních vod v Javornici, dostatečně kapacitní pro čištění odpadních vod z místní části Jaroslav. ČOV Javornice bude navržena celkem pro 1250 EO a odpadní vyčištěné vody z ČOV Javornice budou vypouštěny do Javornického potoka (ČHP 1-02-01-0760). Výstavba kanalizace bude provedena na základě vypracované technicko - ekonomické studie „Nakládání se splaškovými odpadními vodami v obci Javornice“, zpracované firmou RECPROJEKT s.r.o. v dubnu 2020.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Jaroslav 0,0 16 000,0 16 000,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Jaroslav - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
21. 3. 2022 ZK/11/748/2022 usnesení zastupitelstva
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva